AVG


CeeJay Software Limited
Melvillestraat 23
Edinburgh
Schotland
EH3 7PE

Geregistreerd in Schotland onder registratienummer SC390957 en

Partnernaam:

Bedrijfsadres:

Geregistreerd in:

Bedrijfsregistratienummer:

Uw e-mailadres:

1. Inleiding 

1.1 We zetten ons in voor het beschermen van de privacy van alle personen en partners wiens persoonlijke gegevens we opslaan en verwerken; in deze verklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens van u en uw klanten.

1.2 Deze kennisgeving is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 In deze kennisgeving verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar CeeJay Software Limited

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken 

2.1 In dit deel 2 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die we kunnen verwerken; (b) in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens; (c) de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken; en (d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2 We kunnen uw partneraccountgegevens (“accountgegevens”) verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van ons bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten (“servicegegevens”). De servicegegevens kunnen het gebruik van de cloudserver, het opslaggebruik en inlogactiviteit omvatten. De bron van de servicegegevens bent u of uw werkgever. De dienstgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en het communiceren met u. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van ons bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.4 We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en een goede administratie van die transacties bij te houden. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk ons ​​belang bij een goede administratie van ons bedrijf.

2.5 We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de betreffende meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

2.6 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of verband houdt met alle communicatie die u ons stuurt (“correspondentiegegevens”). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en metagegevens omvatten die bij de communicatie horen. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van ons bedrijf en communicatie met gebruikers.

2.7 We kunnen uw persoonlijke gegevens die in deze kennisgeving worden genoemd, verwerken waar nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.8 We kunnen uw persoonlijke gegevens die in deze kennisgeving worden genoemd, waar nodig verwerken voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

2.9 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze sectie 2, kunnen we ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of in om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2.10 Gelieve geen persoonsgegevens van anderen aan ons te verstrekken, tenzij wij u daarom verzoeken.

3. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken 

3.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden en op de rechtsgronden die in deze kennisgeving worden uiteengezet.

3.2 We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico's, het verkrijgen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij voor de rechtbank procedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.3 Financiële transacties met betrekking tot diensten kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, afhankelijk van hoe u betaalt. Deze zijn GoCardless en/of Stripe. We delen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dit nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U kunt informatie over het privacybeleid en de praktijken van de betalingsdienstaanbieders vinden op gocardless.com en stripe.com.

3.5 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze sectie 3, kunnen wij uw persoonsgegevens vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims,

hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens 

4.1 In paragraaf 4 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4.2 We hebben kantoren en faciliteiten in Schotland (hoofdkantoor), datacenters in Londen, Frankfurt, Amsterdam, Praag, VS en Nieuw-Zeeland. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

4.3 Gegevenslocaties van onze diensten

Alle gegevens die worden verzonden, zijn gecodeerd, alle opgeslagen gegevens worden gecodeerd door verschillende lagen voor al onze services. Slechts een paar leden van CeeJay Software in ons hoofdkantoor in Schotland hebben toegang tot de instellingen en kunnen logbestanden bekijken die de status van eventuele back-ups weergeven. Alleen de eindgebruiker (klant) kan zijn versleutelde gegevens op bestandsniveau ontsleutelen.

Onze website:  

www.ceejay.com en loopbackup.com

Bevindt zich in het VK en/of Europa met alle gegevens versleuteld bij verzending en in rust, alleen het team in Schotland heeft toegang tot de websitegegevens. De website bevat het bestelformulier voor al onze diensten die Backup Intelligence en Protected Intelligence zijn. We vragen uw naam, bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, factuur-e-mailadres en abonnement dat u wilt kopen, evenals het IP-adres en de aangemaakte datum, die allemaal worden opgeslagen. We gebruiken ook Google Analytics op de website voor analyse van de prestaties, bezoekers, browsers en paginaweergaven.

Loop Backup is voor Office 365 en Google Suite.

De hoofdserver voor alle accounts bevindt zich in Europa, waar uw gebruikersnaam en versleutelde inloggegevens worden opgeslagen, samen met alle gebruikte instellingen.

De opslagservers die de eindgebruikers selecteren om hun gecodeerde back-upgegevens op te slaan, bevinden zich op een van de drie locaties van de eindgebruikers die kiezen voor het VK (Londen), Europa (Amsterdam) of de VS (Iowa), Canada of Australië

5. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens 

5.1 Dit artikel 5 beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

5.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of doeleinden dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

5.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:

(a) Factuurgegevens die naar onze partners worden verzonden, worden bewaard voor een minimumperiode van 7 jaar na de aanmaakdatum om financiële inspecties in het VK mogelijk te maken.

5.4 In sommige gevallen is het voor ons niet mogelijk om vooraf de termijnen aan te geven gedurende welke uw persoonsgegevens worden bewaard. In dergelijke gevallen zullen we de bewaartermijn bepalen op basis van de volgende criteria:

(a) de bewaartermijn van back-upgegevens wordt bepaald op basis van de specifieke opslagperiode die is ingesteld door de gebruiker / beheerder of partner in de back-upoplossingen. (b) Als u uw back-upaccount verwijdert of sluit of een apparaat uit de back-upplan alle gegevens worden na 48 uur automatisch gewist en kunnen niet worden hersteld. (c) Als u een bestand, bestanden, mappen of schijf of pad uit uw back-upselectie deselecteert, wordt de back-up voor dat item verwijderd uit het back-uparchief op onze cloud met behulp van de bewaarinstellingen die u hebt gekozen in Backup Intelligence, Sync Intelligence of in CrashPlan.

5.5 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze sectie 5, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Beveiliging van persoonlijke gegevens 

6.1 We zullen passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

6.2 Alle gegevens die we bewaren, worden door ons opgeslagen en verzonden met behulp van verschillende coderingslagen.

6.3 Al onze wachtwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze software en IT-systemen zijn niet:

gevoelig voor geraden, beheerderswachtwoorden zijn tussen de 40 en 8000 tekens lang en met Backup Intelligence, Sync Intelligence, Intercom gebruiken we ook 2-factor authenticatie op alle beheerdersaccounts.

6.4 Klanten en onze partners zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de wachtwoorden en we zullen u niet om uw wachtwoorden vragen (behalve wanneer u inlogt op onze oplossingen). Backup Intelligence zal later in mei 2018 een nieuwe webgebaseerde console hebben voor eindgebruikers en partners waarmee we ultrasterke wachtwoorden zullen vereisen en 2-factor authenticatie zullen gebruiken.

6.5 In Backup Intelligence is het voor u of ons onmogelijk om een ​​wachtwoordreset aan te vragen, tenzij u die optie hebt gekozen om een ​​wachtwoordreset toe te staan ​​via de accountinstellingen in de desktopclient.

6.6 Alle wachtwoordherstel van CrashPlan gaat terug naar het e-mailadres van de gebruiker.

6.6 Al onze systemen voor beheerderstoegang door ons gebruiken Apple macOS- of iOS-apparaten die op ons beveiligde interne netwerk draaien. We maken geen gebruik van openbare wifi-netwerken. Als onze CEO bijvoorbeeld niet op kantoor was om e-mail te checken, wordt een speciaal 4G- of beveiligd satellietnetwerk gebruikt. Al onze apparaten zijn gecodeerd en tonen geen meldingen wanneer ze zijn vergrendeld en worden wereldwijd gevolgd door ons e-mailplatform dat uit ons datacenter in Europa loopt. Al onze apparaten kunnen indien nodig op afstand worden gewist.

6.7 We gebruiken een paar andere oplossingen om ons te helpen en via deze systemen wordt wat informatie opgeslagen:

KashFlow is ons accountsysteem dat de factuurgegevens van onze partners opslaat, dat zich in Londen UK (Rackspace Data Centre) bevindt en de bestelgegevens van de klant opslaat. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard voor onze financiële controles.

Gegevens opgeslagen in KashFlow: uw naam, bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer, bestelde oplossing, prijzen, factuurdatum, betalingsmethode, betalingsdatum, rekeningnotities. Er is geen bankrekeninginformatie opgeslagen, zoals rekeningnummer, creditcard of bankpas in KashFlow.

GoCardless is onze automatische incasso betalingsverwerker. Dit wordt opgeslagen in het VK en wordt alleen gebruikt wanneer partners zijn ingesteld om in het VK te betalen via automatische incasso.

Details die zijn opgeslagen in GoCardless zijn: uw naam, adres, e-mailadres en financiële gegevens (zoals naam van de rekeninghouder, rekeningnummer, sorteercode) van de GoCardless-eindklant (dwz de koper van diensten/goederen van een handelaar die GoCardless gebruikt om betalingen).

Stripe is onze creditcard- of debetkaartbetalingsprocessor, die alleen wordt gebruikt wanneer partners betalen met een bankpas of creditcard. EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Framework: https://stripe.com/privacy-shield-policy

Intercom die wordt gebruikt wanneer partners een ondersteuningsticket plaatsen. Intercom maakt gebruik van Amazon AWS en is gevestigd in de VS: https://www.intercom.com/security

SOPRO is onze marketingprovider voor meer informatie, bezoek sopro.io

Zoom wordt gebruikt wanneer we webinars doen. Hun datacenter bevindt zich in de VS en alle gegevens zijn end-to-end versleuteld en aan het einde van de webinars vernietigd. Voor opnames zullen we deze downloaden en beschikbaar stellen via onze website. EU-VS en Zwitsers-VS-privacyschildkader

CCTV Onze gebouwen zijn van binnen en van buiten beschermd met Netatmo CCTV-camera's die video en audio opnemen en gezichtsherkenning, autoherkenning en dierherkenning verwerken. Alle gegevens worden versleuteld en opgeslagen in ons datacenter in Londen.

Bankgegevens als partners rechtstreeks op onze bankrekening betalen, worden de betalingsgegevens bewaard door de Royal Bank of Scotland (RBS)

7. wijzigingen 

7.1 We publiceren wijzigingen in deze verklaring op onze website op www.ceejay.com

8. uw rechten 

8.1 In deze sectie 8 hebben we de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Dienovereenkomstig dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving zijn:

(a) het recht op toegang;(b) het recht op rectificatie;(c) het recht op gegevenswissing;(d) het recht om de verwerking te beperken;(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;(f) het recht op gegevens overdraagbaarheid; (g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en (h) het recht om toestemming in te trekken.

8.3 U hebt het recht op bevestiging of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens

en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen we u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd.

U kunt toegang tot uw persoonlijke gegevens aanvragen door ons te bezoeken op https://help.ceejay.com en een verzoek in te dienen om uw gegevens in te zien.

8.4 U hebt het recht om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u te laten aanvullen.

8.5 In sommige omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: ​​de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op gegevenswissing. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.6 In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u heeft persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

8.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde niet meer verwerken.

8.9 U heeft het recht om op grond van redenen bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden

die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

8.10 Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

(a) toestemming; of (b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

8.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

8.13 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen OF per e-mailcorrespondentie OF per telefooncorrespondentie, naast de andere methoden die in deze sectie 8 worden gespecificeerd.

9. onze gegevens 

9.1 Onze volledige wettelijke naam is CeeJay Software Limited

9.2 We zijn geregistreerd in Schotland onder registratienummer SC390957, en onze statutaire zetel is op:

CeeJay Software Limited
Melvillestraat 23
Edinburgh
Schotland
EH3 7PE 

BTW-registratienummer GB 116 1130

9.3 Onze hoofdvestiging is CeeJay Software Limited, op bovenstaand adres.

9.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres; (b) via onze website op:

https://ceejay.com;(c)

10. Vertegenwoordiger binnen de Europese Unie 

10.1 Onze vertegenwoordiger binnen de Europese Unie met betrekking tot onze verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming is onze CEO en u kunt contact opnemen met onze vertegenwoordiger via de bovenstaande contactgegevens.

11. Functionaris voor gegevensbescherming 

11.1 De functionaris voor gegevensbescherming is onze CEO, de heer Craig Laird Jamieson.

CeeJay Software Limited
Melvillestraat 23
Edinburgh
Schotland
EH3 7PE 

Uw wettelijke naam

Gesigneerd door Craig Laird Jamieson

Ondertekend op: 18 mei 2022

Klaar om te beginnen?

Met een gratis proefperiode van 14 dagen van Loop Backup

© 2022 CeeJay Software Limited. Alle rechten zijn voorbehouden
Loop Backup is een handelsmerk van CeeJay Software Limited