Algemene Voorwaarden


De volgende abonnementsovereenkomst en servicevoorwaarden (de Overeenkomst) zijn van toepassing op uw gebruik van de Services. De Overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst tussen een Schotse naamloze vennootschap met statutaire zetel te CeeJay Software Limited, 23 Melville Street, Edinburgh, Schotland, EH3 7PE, (aangeduid als “ons”, CeeJay”), en “u” als de “ Klant".

Door gebruik te maken van of te abonneren op onze diensten of door software te installeren of te gebruiken, gaat u akkoord met de Overeenkomst.

Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, stemt u ermee in dat u de bevoegdheid hebt om een ​​dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de voorwaarden Klant, u, uw of de uwe naar een dergelijke entiteit zullen verwijzen.

Elk gebruik van de Services is onderworpen aan de specificaties, vergoedingen, kenmerken, omvang, duur en dergelijke aanvullende voorwaarden, die zijn gespecificeerd in het overeenkomstige Bestelformulier dat u of de klant heeft uitgevoerd, ondertekend of anderszins geautoriseerd in samenhang met de aankoop van het recht om de Diensten te gebruiken. De voorwaarden van het Bestelformulier worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst, en in het geval van tegenstrijdigheid tussen het Bestelformulier en deze Overeenkomst, prevaleert het Bestelformulier.

 1. Definities

“Klant” betekent de natuurlijke of rechtspersoon die zich abonneert op en de Diensten activeert die beschikbaar worden gesteld door Loop Backup en die de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het uitvoeren van betalingen voor deze Diensten.

"Abonnement" verwijst naar de specifieke toegangsvoorwaarden van een Klant tot de Diensten tegen betaling van een vergoeding voor een bepaalde periode, binnen de gebruikslimieten gespecificeerd in het Bestelformulier.

"Services" betekent alle producten, software, services, mobiele applicaties en websites, beschikbaar gesteld door Loop Backup, waarmee u uw gegevens van de cloudservices, inclusief Workspace en Office 365, kunt repliceren naar een secundaire cloudopslag voor gegevensdoeleinden bescherming.

"Abonnementstermijn" betekent de periode dat u de Services mag gebruiken en openen zoals uiteengezet in het toepasselijke Bestelformulier.

"Inhoud" betekent elektronische gegevens en informatie die door U zijn ingediend bij de Services of die door U zijn verzameld en verwerkt met behulp van de Services.

"Gebruiker" betekent de werknemers, agenten, consultants, contractanten of andere individuele gebruikers van de Klant die het recht hebben gekregen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services door de Klant, bij de uitvoering van hun taken voor de Klant, en waarvoor de Klant de Services heeft gekocht.

"Reseller" betekent een van Onze partnerwederverkopers via wie u de Services koopt.

"Bestelformulier" betekent de online licentiepagina van Loop Backup waarmee u de Services kunt selecteren en u hierop kunt abonneren, of een besteldocument waarin de Services worden gespecificeerd die hieronder moeten worden geleverd en die worden aangegaan tussen u en ons of een van onze gelieerde ondernemingen of wederverkopers.

 1. Onze verantwoordelijkheden

2.1. De Diensten verlenen. Op grond van deze Overeenkomst en het (de) Bestelformulier(en), stemmen we ermee in (i) de Diensten te leveren in overeenstemming met de toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften (ii) om klantenondersteuning te bieden voor de Diensten, (iii) redelijke inspanningen te leveren om de Diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, behalve voor: (a) geplande uitvaltijd, of (b) enige onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle.

2.2 Bescherming van uw inhoud. We zullen de industriestandaard administratieve, fysieke en technische beveiligingen handhaven voor de bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw inhoud. Die waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, maatregelen ter voorkoming van toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking van Uw Inhoud door Ons personeel, behalve (a) om de Diensten te leveren, (b) zoals wettelijk verplicht in overeenstemming met Sectie 8.3 ( verplichte openbaarmaking) hieronder, (c) zoals uiteengezet in ons privacybeleid, of (d) zoals u uitdrukkelijk schriftelijk toestaat.

2.3 California Consumer Privacy Act. We ontvangen geen persoonlijke informatie van u (“uw persoonlijke informatie”) als tegenprestatie voor de diensten of andere items die door ons aan u worden geleverd. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in de Overeenkomst, zullen wij (a) geen rechten of voordelen met betrekking tot uw persoonlijke informatie hebben, ontlenen of uitoefenen, (b) uw persoonlijke informatie verkopen, of (c) uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, delen of gebruiken Informatie behalve indien nodig voor het enige doel van het uitvoeren van de Services. We stemmen ermee in om geen actie te ondernemen die ertoe zou leiden dat overdracht van uw persoonlijke informatie, hetzij aan ons, hetzij van ons, wordt aangemerkt als een verkoop van persoonlijke informatie onder de CCPA. We begrijpen en zullen voldoen aan de beperkingen uiteengezet in deze sectie en de toepasselijke vereisten van de CCPA. Voor de doeleinden van deze sectie zijn wij een serviceprovider en hebben de termen "persoonlijke informatie", "verkopen", "verkoop" en "serviceprovider" dezelfde betekenis als in de CCPA.

 1. Het gebruik van Services

3.1. Jouw verantwoordelijkheden. U stemt ermee in (i) geen toegang te krijgen tot de Services als u een concurrent of gelieerde onderneming van Loop Backup bent, (ii) geen toegang te krijgen tot de Services om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit ervan te controleren, of voor andere benchmarkingdoeleinden, (iii) het niet kopiëren, distribueren, uitvoeren of weergeven van ideeën, kenmerken, functies, inhoud of afbeeldingen die eigendom zijn van de Services; (iv) geen documenten te verzenden die onwettig of vertrouwelijk zijn zonder toestemming, of die intimidatie, lasterlijk, racistisch, onfatsoenlijk, beledigend, gewelddadig, bedreigend, vulgair, obsceen of enig ander onaanvaardbaar document van welke aard dan ook vormen; (v) de Diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken; (vi) commercieel redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Services te voorkomen, en Ons onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik; (vii) niemand anders dan u of uw gebruikers toegang te verlenen tot de diensten; (viii) het niet verkopen, doorverkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, distribueren, verhuren of leasen van enige Service, of enige Service op te nemen in een servicebureau of uitbestedingsaanbod;

3.2. Gratis proefversie. Als u zich op onze website registreert voor een gratis proefperiode, zullen wij u bepaalde Loop Backup Services gratis ter beschikking stellen op proefbasis, tot de vroegste van (a) het einde van de gratis proefperiode waarvoor u zich hebt geregistreerd om te gebruiken de toepasselijke Service(s), of (b) de startdatum van een Abonnementsperiode voor dergelijke Services, of (c) onze beslissing om uw gratis proefperiode te annuleren. Uw inhoud op onze systemen of in ons bezit of beheer tijdens uw gratis proefperiode kan aan het einde van de gratis proefperiode permanent verloren gaan of worden verwijderd.

We zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een gratis proefperiode. Niettegenstaande sectie 9 (verklaringen, garanties, exclusieve rechtsmiddelen en disclaimers), worden de services tijdens de gratis proefperiode geleverd, "zoals ze zijn" zonder enige garantie.

3.3. Klantinhoud en privacy. U behoudt alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten in en op Uw Inhoud. Ons privacybeleid op Loop Backup.ai/privacy definieert en beschrijft het gebruik en het delen van informatie die wordt ontvangen binnen uw gebruik van de Services. U erkent dat u akkoord gaat met Ons Privacybeleid voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van de Services.

 1. vergoedingen

4.1. Gebruikslimieten. Dienstenlimieten gespecificeerd in het Bestelformulier. Als u een bepaalde limiet overschrijdt, moet u extra hoeveelheden van de services kopen of het gebruik verminderen om aan de limieten te voldoen. U betaalt alle kosten in overeenstemming met het Bestelformulier. De kosten zijn gebaseerd op de gekochte hoeveelheden van de Services en lopen door voor de initiële abonnementsperiode die is gespecificeerd in het Bestelformulier of, indien niet gespecificeerd, voor een initiële periode van één (1) jaar.

4.2. Betaling. U zult ons geldige en bijgewerkte creditcardgegevens verstrekken, of een alternatief document dat voor ons aanvaardbaar is. Als u ons creditcardgegevens verstrekt, (i) machtigt u ons om deze creditcard in rekening te brengen voor de services die zijn vermeld in het bestelformulier voor de eerste abonnementsperiode en de verlenging van de abonnementsvoorwaarden zoals uiteengezet in sectie 5.2, en (ii) zorgt u ervoor dat dat de aan Ons verstrekte creditcardinformatie actueel en geldig is en de informatie onmiddellijk bijwerkt als de creditcard verloopt. De kosten worden vooraf in rekening gebracht, hetzij jaarlijks, hetzij in overeenstemming met een andere factureringsfrequentie die op het Bestelformulier wordt vermeld. Als het Bestelformulier aangeeft dat de betaling via een andere methode dan een creditcard zal plaatsvinden, zullen wij u vooraf factureren en verder in overeenstemming met het relevante Bestelformulier. Tenzij anders vermeld op het Bestelformulier, zijn de gefactureerde kosten netto zeven (7) dagen vanaf de factuurdatum verschuldigd.

4.3. Belastingen. Onze vergoedingen omvatten alle belastingen, heffingen, heffingen of soortgelijke overheidsbeoordelingen van welke aard dan ook, inclusief bijvoorbeeld belasting op de toegevoegde waarde, verkoop, gebruik of bronbelasting, die door welk rechtsgebied dan ook kan worden bepaald (gezamenlijk "Belastingen"). U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen in verband met uw aankopen hieronder. Als wij wettelijk verplicht zijn om belastingen te betalen of te innen waarvoor u verantwoordelijk bent, zullen wij u factureren en zult u dat bedrag betalen, tenzij u ons een geldig certificaat van belastingvrijstelling verstrekt dat is goedgekeurd door de bevoegde belastingautoriteit. Voor alle duidelijkheid: wij zijn als enige verantwoordelijk voor belastingen die tegen ons kunnen worden geheven op basis van ons netto-inkomen, eigendom en werknemers.

4.4. Aankopen van wederverkopers. Als u de services hebt gekocht via een wederverkoper, worden alle betalingsgerelateerde voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot prijsstelling, facturering, facturering, betalingsmethoden en kosten voor late betaling) uiteengezet in uw rechtstreekse overeenkomst met die wederverkoper en dergelijke betaling. -gerelateerde voorwaarden hebben voorrang op eventuele tegenstrijdige voorwaarden die in deze sectie 4 zijn uiteengezet. We kunnen uw toegang tot de services opschorten of beëindigen in geval van niet-betaling van de toepasselijke vergoedingen aan ons door de wederverkoper, of uw niet-genezen schending van deze overeenkomst. Niettegenstaande iets anders, zal de overeenkomst tussen u en een wederverkoper: (i) geen van de hierin uiteengezette voorwaarden wijzigen en (ii) niet bindend zijn voor ons.

 1. Termijn en beëindiging

5.1. Termijn van overeenkomst. Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop u deze voor het eerst accepteert en loopt door totdat alle Abonnementsvoorwaarden hieronder zijn verlopen of zijn beëindigd.

5.2. Vernieuwing. De Abonnementstermijn is en wordt verlengd zoals gespecificeerd in het toepasselijke Bestelformulier. Abonnementen worden automatisch verlengd voor extra perioden gelijk aan de aflopende Abonnementstermijn, tenzij een van de partijen de andere op de hoogte stelt van niet-verlenging. De prijsstelling tijdens elke automatische verlengingstermijn, zoals beschreven in het Bestelformulier, zal dezelfde zijn als die tijdens de onmiddellijk voorafgaande termijn, tenzij we u op de hoogte hebben gesteld van een prijsverhoging, in welk geval de prijsverhoging van kracht wordt bij verlenging en daarna.

5.3. Beëindiging wegens dringende reden. Een partij kan deze Overeenkomst beëindigen (i) na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij van een wezenlijke schending van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, (ii) als de andere partij het onderwerp wordt van een faillissementsaanvraag of enige andere procedure met betrekking tot insolventie , curatele, liquidatie of cessie ten behoeve van schuldeisers.

5.4. Beëindiging en restitutie. U kunt uw abonnement beëindigen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke beëindiging. We betalen u geen vooruitbetaalde vergoedingen terug die de rest van de abonnementstermijn van alle Bestelformulieren dekken na de ingangsdatum van beëindiging. We behouden ons het recht voor om uw abonnement te beëindigen als onze kosten voor het leveren van de services uw servicekosten veel overschrijden.

Er vindt geen restitutie plaats op facturen.

5.5. Toegang tot de Diensten. Na afloop of beëindiging bent u niet langer bevoegd om de Services te gebruiken, heeft u geen toegang meer tot de gegevens en andere documenten die u in verband met de Services hebt opgeslagen en worden de gegevens door Loop Backup verwijderd.

5.6. Overlevende bepalingen. Beëindiging is niet van kracht met betrekking tot enige bepaling van deze Overeenkomst die ofwel specifiek is aangewezen als blijvende beëindiging, of redelijkerwijs zou moeten voortbestaan ​​om de doelstellingen van deze Overeenkomst te bereiken.

 1. Toegekende rechten

6.1. Voorbehoud van rechten. Behoudens de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behouden wij al onze rechten, titels en belangen in en op de diensten voor, inclusief al onze intellectuele eigendomsrechten. U behoudt al uw rechten, titels en belangen in uw inhoud. We zullen Uw Inhoud gebruiken zoals bepaald in Sectie 6.2 hieronder. Er worden hieronder geen rechten aan u verleend, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

6.2. Onze rechten om uw inhoud te gebruiken. U verleent ons en onze gelieerde ondernemingen het recht om uw inhoud te gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om: (a) de diensten te leveren in overeenstemming met deze overeenkomst en het privacybeleid of zoals vereist door de wet. Behoudens de rechten en licenties die in deze Overeenkomst worden verleend, verwerven Wij geen recht, titel of belang van U onder deze Overeenkomst in of op Uw Inhoud.

6.3. Licentie door u om feedback te gebruiken. U verleent ons en onze gelieerde ondernemingen een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om alle suggesties, verzoeken tot verbetering, aanbeveling, correctie of andere feedback die door u of gebruikers worden verstrekt met betrekking tot de werking van de diensten, te gebruiken en in de diensten op te nemen.

 1. Beperkingen van schade en verantwoordelijkheden

7.1. Uitsluiting van gevolgschade en gerelateerde schade. In geen geval zullen Loop Backup, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, partners, leden, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor claims, aansprakelijkheden, verliezen, kosten of schade onder welke theorie dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, incidentele, indirecte, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, vertragingskosten, bedrijfsonderbrekingen, kosten van verloren gegevens of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met toegang, installatie, download of gebruik (of onvermogen om te gebruiken) van de Services. Deze beperking is bedoeld om van toepassing te zijn ongeacht of andere bepalingen van deze voorwaarden zijn geschonden of ondoeltreffend zijn gebleken.

7.2. Beperking van aansprakelijkheid. De cumulatieve aansprakelijkheid van Loop Backup jegens de Klant voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige rechtsvordering die klinkt als een contract, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid, zal het totale bedrag van alle betaalde vergoedingen niet overschrijden. aan Loop Backup door Klant voor de Diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft in de voorafgaande periode van 12 maanden. Deze beperking van aansprakelijkheid is bedoeld om van toepassing te zijn ongeacht of andere bepalingen van deze Overeenkomst zijn geschonden of ondoeltreffend zijn gebleken.

 1. Vertrouwelijkheid

8.1. Definitie van vertrouwelijke informatie. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die door een partij (“Bekendmakende Partij”) aan de andere partij (“Ontvangende Partij”) wordt bekendgemaakt, hetzij mondeling of schriftelijk, die als vertrouwelijk is aangemerkt of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van openbaarmaking. Onze Vertrouwelijke Informatie omvat de Diensten; en Vertrouwelijke Informatie van elke partij omvat de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle Bestelformulieren (inclusief prijzen), evenals bedrijfs- en marketingplannen, technologie en technische informatie, productplannen en ontwerpen, en bedrijfsprocessen die door die partij zijn bekendgemaakt. Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende partij, (ii) bekend was bij de Ontvangende partij vóór de bekendmaking ervan door de Bekendmakende partij zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, (iii) is ontvangen van een derde zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij.

8.2. Bescherming van vertrouwelijke informatie. De Ontvangende Partij zal dezelfde mate van zorg aanwenden die zij gebruikt om de vertrouwelijkheid van haar eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard te beschermen (maar niet minder dan redelijke zorg) (i) geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te gebruiken voor enig doel buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst, en (ii) tenzij anderszins schriftelijk door de Bekendmakende Partij is toegestaan, Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij alleen bekend te maken aan de werknemers en contractanten van haar en haar Gelieerde Ondernemingen die die toegang nodig hebben voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst en die vertrouwelijkheidsovereenkomsten hebben ondertekend met de ontvangende partij die beschermingen bevatten die niet minder streng zijn dan die in deze. Geen van de partijen zal de voorwaarden van deze Overeenkomst of enig Orderformulier bekendmaken aan een derde partij anders dan haar Gelieerde Ondernemingen, juridisch adviseurs en accountants zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, op voorwaarde dat een partij die een dergelijke openbaarmaking aan haar Gelieerde Onderneming, juridisch adviseur of accountants blijven verantwoordelijk voor de naleving door een dergelijke gelieerde onderneming, juridisch adviseur of accountant van dit artikel 8.2.

8.3. Gedwongen openbaarmaking. De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij openbaar maken voor zover de wet of een bevel van een rechtbank of een soortgelijke rechterlijke of administratieve instantie daartoe verplicht is, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij vooraf op de hoogte stelt van de gedwongen openbaarmaking (om voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke bijstand, op kosten van de Bekendmakende partij, als de Bekendmakende partij de bekendmaking wenst aan te vechten. Indien de Ontvangende Partij wettelijk verplicht is om de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekend te maken als onderdeel van een civiele procedure waarbij de Bekendmakende Partij partij is, en de Bekendmakende Partij de bekendmaking niet betwist, zal de Bekendmakende Partij de Ontvangende Partij vergoeden voor haar redelijke kosten voor het samenstellen van en het bieden van veilige toegang tot die vertrouwelijke informatie.

 1. Verklaringen, garanties, exclusieve rechtsmiddelen en disclaimers

9.1. vertegenwoordigingen. Elke partij verklaart dat zij deze Overeenkomst geldig is aangegaan en de wettelijke bevoegdheid heeft om dit te doen.

9.2. Onze garanties. We garanderen dat de Services materieel zullen presteren in overeenstemming met de specificaties die in de Documentatie zijn uiteengezet. Voor elke schending van de garanties zijn Uw exclusieve verhaalsmogelijkheid en Onze enige verplichting die beschreven in Sectie 6 (Beëindiging).

9.3. Wederzijdse garanties. Elke partij garandeert dat zij zal voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de levering of het gebruik van de Services, voor zover van toepassing (inclusief de toepasselijke wet op de melding van beveiligingsinbreuken).

9.4. Disclaimers. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, geeft geen van beide partijen enige garantie, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, en elke partij wijst specifiek alle impliciete garanties af, inclusief enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

 1. Wederzijdse schadeloosstelling

10.1. Vrijwaring door Ons. We zullen u verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen u is ingediend of ingesteld door een derde partij die beweert dat het gebruik van de diensten in overeenstemming met deze overeenkomst inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van dergelijke derde partij (een "claim tegen u ”), en zal u vrijwaren van alle schade, advocaatkosten en kosten die uiteindelijk tegen u zijn toegekend als gevolg van, of voor bedragen die door u zijn betaald in het kader van een door de rechtbank goedgekeurde schikking van, een claim tegen u, op voorwaarde dat u (a) onmiddellijk ons schriftelijk op de hoogte stellen van de vordering tegen u, (b) ons de volledige controle geven over de verdediging en schikking van de vordering tegen u (behalve dat wij geen enkele vordering tegen u mogen afwikkelen tenzij dit u onvoorwaardelijk ontheft van alle aansprakelijkheid), en (c ) ons alle redelijke hulp te verlenen, op onze kosten. Als we informatie ontvangen over een claim voor inbreuk of verduistering met betrekking tot een service, kunnen we naar eigen goeddunken en zonder kosten voor u (i) de service wijzigen zodat deze niet langer inbreuk maakt of onrechtmatig toe-eigent, zonder inbreuk te maken op onze garanties onder sectie 9.2 (onze garanties), (ii) een licentie verkrijgen voor Uw voortgezet gebruik van die Service in overeenstemming met deze Overeenkomst, of (iii) Uw abonnementen voor die Service beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen en U alle vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen die de rest dekken van de looptijd van de opgezegde abonnementen.

10.2. Vrijwaring door U. U zult Ons verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen Ons is ingesteld of ingediend door een derde partij die beweert dat Uw Inhoud, of Uw gebruik van de Diensten in strijd met deze Overeenkomst, inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van dergelijke derde partij (een "vordering tegen ons"), en zal ons vrijwaren van alle schade, advocaatkosten en kosten die uiteindelijk tegen ons zijn toegekend als gevolg van, of voor bedragen die door ons zijn betaald in het kader van een door de rechtbank goedgekeurde schikking van, een claim tegen ons, op voorwaarde dat wij (a) u onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van de vordering tegen ons, (b) u de volledige controle te geven over de verdediging en schikking van de vordering tegen ons (behalve dat u geen enkele vordering tegen ons mag schikken tenzij dit ons onvoorwaardelijk ontheft van alle aansprakelijkheid ), en (c) u alle redelijke hulp te bieden, op uw kosten

10.3. Exclusieve remedie. Dit artikel 10 vermeldt de enige aansprakelijkheid van de schadeloosstellende partij jegens, en het exclusieve verhaal van de schadeloosstellende partij tegen, de andere partij voor elk type claim dat in dit artikel 10 wordt beschreven.

 1. Herziening, toepasselijk recht en jurisdictie

11.1. Mededelingen. Kennisgeving kan worden verzonden naar het e-mailadres dat u hebt gebruikt bij het abonneren op de Services of op een andere redelijke manier. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest recente e-mailadres aan ons. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, of om welke reden dan ook niet in staat is om u de hierboven beschreven kennisgeving te bezorgen, zal onze verzending van de e-mail met een kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen.

11.2. Herziening. Deze overeenkomst is onderhevig aan herziening. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u op de hoogte stellen in overeenstemming met sectie 11.1. Alle wijzigingen in deze Overeenkomst worden van kracht op de eerste van dertig (30) kalenderdagen na verzending van een kennisgeving aan U (indien van toepassing) of Uw volgende gebruik van de Services. Voortgezet gebruik van Onze Diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

11.3. Toepasselijk recht en jurisdictie. Elke partij stemt ermee in dat deze Overeenkomst wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Schotland, in alle opzichten, zonder rekening te houden met keuze- of conflictregels, en dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst beperkt zijn tot de exclusieve jurisdictie en locatie van de staats- en federale rechtbanken in Schotland. Elke partij stemt hierbij in met en ziet af van eventuele bezwaren met betrekking tot dergelijke jurisdictie en locatie.

 1. Algemene bepalingen

12.1. Naleving exporteren. De Services, andere technologie die wij beschikbaar stellen en afgeleiden daarvan kunnen onderworpen zijn aan exportwetten en -regelgeving van Schotland en andere rechtsgebieden. Elke partij verklaart dat ze niet op een lijst van geweigerde partijen van de Amerikaanse regering staat. U zult Gebruikers geen toegang geven tot of gebruik maken van een Dienst in een land onder embargo van de VS (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië) of in strijd met enige Amerikaanse exportwet of -regelgeving.

12.2. Volledige overeenkomst en rangorde. Deze Overeenkomst, inclusief eventuele Bestelformulieren, is de volledige overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot Uw gebruik van Diensten en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst is van kracht tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij tegen wie de verklaring van afstand moet worden gedaan. Geen enkele wijziging of wijziging van enige bepaling van een Bestelformulier zal van kracht zijn tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij tegen wie de afstandsverklaring moet worden ingesteld. De partijen komen overeen dat elke voorwaarde of voorwaarde die in uw inkooporder of in enige andere orderdocumentatie (exclusief bestelformulieren) wordt vermeld, nietig is. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen de volgende documenten, is de volgorde van prioriteit: (1) het toepasselijke Bestelformulier, (2) deze Overeenkomst.

12.3. Opdracht. Geen van beide partijen mag haar rechten of verplichtingen hieronder overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden); op voorwaarde echter dat beide partijen deze Overeenkomst in zijn geheel (inclusief alle Bestelformulieren) kunnen overdragen zonder de toestemming van de andere partij aan haar Gelieerde Onderneming of in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al haar activa of aandelen. Niettegenstaande het voorgaande, als een partij wordt overgenomen door, vrijwel al haar activa verkoopt aan, of een verandering van zeggenschap ondergaat ten gunste van, een directe concurrent van de andere partij, kan die andere partij deze Overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving.

12.4. Relatie van de partijen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen.

12.5. Derde Begunstigden. Onze licentiegevers hebben het voordeel van Onze rechten en bescherming hieronder met betrekking tot de toepasselijke inhoud. Er zijn geen andere derde begunstigden onder deze Overeenkomst.

12.6. Overname van non-loop back-upproducten en -diensten. Wij of derden kunnen producten of diensten van derden beschikbaar stellen, waaronder bijvoorbeeld Non-Loop Backup-applicaties en implementatie- en andere adviesdiensten. Elke verwerving door u van dergelijke niet-loop back-uptoepassingen, en elke uitwisseling van gegevens tussen u en een niet-loop back-upprovider, is uitsluitend tussen u en de toepasselijke niet-loopback-upprovider. We bieden geen garantie of ondersteuning voor Non-Loop Backup-applicaties of andere non-Loop Backup-producten of -diensten, ongeacht of deze door Ons zijn aangewezen.

12.7. Vrijstelling. Geen enkele tekortkoming of vertraging door een van de partijen bij het uitoefenen van enig recht onder deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van dat recht.

12.8. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank in strijd wordt geacht met de wet, wordt de bepaling als nietig beschouwd en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht.

12.9. Overmacht. Met uitzondering van betalingsverplichtingen, is geen van beide partijen aansprakelijk voor gebrekkige prestaties voor zover veroorzaakt door een omstandigheid (bijvoorbeeld natuurramp, een oorlogsdaad of terrorisme, oproer, arbeidsomstandigheden, overheidsoptreden en internetverstoring) die buiten de redelijke controle van de partij;

Klaar om te beginnen?

Met een gratis proefperiode van 14 dagen van Loop Backup

© 2022 CeeJay Software Limited. Alle rechten zijn voorbehouden
Loop Backup is een handelsmerk van CeeJay Software Limited