Regler och villkor


Följande prenumerationsavtal och tjänstevillkor (avtalet) styr din användning av tjänsterna. Avtalet är ett juridiskt bindande avtal mellan ett skotskt aktiebolag med sitt registrerade kontor på CeeJay Software Limited, 23 Melville Street, Edinburgh, Skottland, EH3 7PE, (refererat till som "Oss", CeeJay") och "Du" som " Kund".

Genom att använda eller prenumerera på våra tjänster eller installera eller använda programvara godkänner du avtalet.

Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, samtycker du till att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall villkoren Kund, du, din eller din ska hänvisa till sådan enhet.

All användning av tjänsterna ska vara föremål för specifikationerna, avgifterna, funktionerna, omfattningen, varaktigheten och sådana ytterligare villkor, som specificeras under motsvarande beställningsformulär som du eller kunden har utfört, undertecknat eller på annat sätt godkänt i samband med köpet av rätten att använda tjänsterna. Villkoren för beställningsformuläret införlivas härmed genom hänvisning i detta avtal, och i händelse av konflikt mellan beställningsformuläret och detta avtal ska beställningsformuläret styra.

 1. Definitioner

"Kund" avser den fysiska eller juridiska person som prenumererar på och aktiverar de tjänster som tillhandahålls av Loop Backup och accepterar ansvaret för att utföra betalningar för dessa tjänster.

"Prenumeration" avser en kunds specifika åtkomstvillkor till tjänsterna mot betalning av en avgift under en definierad period, inom de användningsgränser som anges i beställningsformuläret.

"Tjänster" avser alla produkter, programvara, tjänster, mobilapplikationer och webbplatser, som görs tillgängliga av Loop Backup, som låter dig replikera dina data från molntjänsterna, inklusive Workspace och Office 365, till en sekundär molnlagring för dataändamål skydd.

"Prenumerationsperiod" avser den tidsperiod som du kan använda och få tillgång till tjänsterna enligt det tillämpliga beställningsformuläret.

"Innehåll" avser elektronisk data och information som du lämnat till tjänsterna eller som samlats in och bearbetats av dig med hjälp av tjänsterna.

"Användare" avser Kundens anställda, agenter, konsulter, entreprenörer eller andra enskilda användare som har beviljats ​​rätt att få tillgång till och använda Tjänsterna av Kunden, i utförandet av sina uppgifter för Kunden, och för vilka Kunden har köpt Tjänsterna.

"Återförsäljare" betyder en av våra partneråterförsäljare genom vilken du köper tjänsterna.

"Beställningsformulär" avser Loop Backup-licenssidan online som låter dig välja och prenumerera på Tjänsterna eller ett beställningsdokument som anger de Tjänster som ska tillhandahållas nedan som ingås mellan dig och oss eller någon av våra dotterbolag eller återförsäljare.

 1. Vårt ansvar

2.1. Tillhandahålla tjänsterna. I enlighet med detta avtal och beställningsformulären samtycker vi till (i) tillhandahålla tjänsterna i enlighet med tillämpliga lagar och statliga föreskrifter (ii) att tillhandahålla kundsupport för tjänsterna, (iii) göra rimliga ansträngningar för att göra tjänsterna tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, förutom: (a) planerad driftstopp eller (b) eventuell otillgänglighet orsakad av omständigheter utanför vår rimliga kontroll.

2.2 Skydd av ditt innehåll. Vi kommer att upprätthålla branschstandard för administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda ditt innehålls säkerhet, konfidentialitet och integritet. Dessa skyddsåtgärder inkluderar, men kommer inte att vara begränsade till, åtgärder för att förhindra åtkomst, användning, modifiering eller avslöjande av ditt innehåll av vår personal förutom (a) för att tillhandahålla tjänsterna, (b) enligt lag i enlighet med avsnitt 8.3 ( Tvingad avslöjande) nedan, (c) enligt vår integritetspolicy, eller (d) som du uttryckligen tillåter skriftligen.

2.3 California Consumer Privacy Act. Vi tar inte emot någon personlig information från dig ("Din personliga information") som ersättning för tjänsterna eller andra föremål som tillhandahålls av oss till dig. Förutom vad som uttryckligen anges i avtalet ska vi inte (a) ha, härleda eller utöva några rättigheter eller förmåner angående din personliga information, (b) sälja din personliga information eller (c) samla in, behålla, dela eller använda din personliga information Information utom när det är nödvändigt för det enda syftet att utföra tjänsterna. Vi samtycker till att avstå från att vidta några åtgärder som skulle leda till att överföringar av din personliga information, antingen till oss eller från oss, kvalificerar sig som en försäljning av personlig information enligt CCPA. Vi förstår och kommer att följa begränsningarna som anges i detta avsnitt och tillämpliga krav i CCPA. I detta avsnitt är vi en tjänsteleverantör och termerna "Personlig information", "Sälja", "Försäljning" och "Tjänsteleverantör" ska ha samma betydelse som i CCPA.

 1. Användning av tjänster

3.1. Ditt ansvar. Du samtycker till (i) att inte få tillgång till tjänsterna om du är Loop Backups konkurrent eller konkurrents affiliate, (ii) att inte få tillgång till tjänsterna i syfte att övervaka dess tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet, eller för andra benchmarkingsändamål, (iii) att inte kopiera, distribuera, utföra eller visa några idéer, funktioner, funktioner, innehåll eller grafik som tillhör tjänsterna; (iv) att inte överföra dokument som är olagliga, konfidentiella utan tillstånd, eller som utgör trakasserier, ärekränkande, rasistiska, oanständiga, kränkande, våldsamma, hotfulla, vulgära, obscena eller någon annan oacceptabel handling av något slag; (v) att inte använda tjänsterna för olagliga ändamål; (vi) använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av tjänster, och meddela oss omedelbart om sådan obehörig åtkomst eller användning; (vii) att inte tillåta åtkomst till någon av tjänsterna för någon annan än dig eller dina användare; (viii) att inte sälja, sälja vidare, licensiera, underlicensiera, distribuera, hyra ut eller leasa någon Tjänst, eller inkludera någon Tjänst i en servicebyrå eller ett outsourcingerbjudande;

3.2. Gratis provperiod. Om du registrerar dig på vår webbplats för en gratis provperiod, kommer vi att göra vissa loopbackup-tjänster tillgängliga för dig på en provperiod, kostnadsfritt, till det tidigaste av (a) slutet av den kostnadsfria provperioden för vilken du registrerade dig för att använda de tillämpliga tjänsterna eller (b) startdatumet för någon prenumerationsperiod för sådana tjänster eller (c) vårt beslut att avbryta din kostnadsfria provperiod. Ditt innehåll på våra system eller i vår ägo eller kontroll under din kostnadsfria provperiod kan försvinna permanent eller raderas i slutet av den kostnadsfria provperioden.

Vi kommer inte att ha något ansvar för någon skada eller skada som uppstår ur eller i samband med en gratis provperiod. Utan hinder av avsnitt 9 (utfästelser, garantier, exklusiva gottgörelser och friskrivningar) tillhandahålls tjänsterna under den kostnadsfria provperioden, "i befintligt skick" utan någon garanti.

3.3. Kundinnehåll och integritet. Du behåller alla äganderättigheter och immateriella rättigheter till och till ditt innehåll. Vår sekretesspolicy placerad på Loop Backup.ai/privacy definierar och beskriver användningen och delning av information som tas emot under din användning av tjänsterna. Du bekräftar att du godkänner vår integritetspolicy innan du får tillgång till eller använder tjänsterna.

 1. avgifter

4.1. Användningsgränser. Tjänstegränser som anges i beställningsformuläret. Om du överskrider en specificerad gräns måste du köpa ytterligare kvantiteter av tjänsterna eller minska användningen för att följa gränserna. Du ska betala alla avgifter i enlighet med beställningsformuläret. Avgifterna baseras på köpta kvantiteter av tjänsterna och fortsätter under den initiala prenumerationsperioden som anges i beställningsformuläret eller, om inte specificerat, under en initial period på ett (1) år.

4.2. Betalning. Du kommer att förse oss med giltig och uppdaterad kreditkortsinformation, eller med alternativa dokument som är godtagbara för oss. Om du tillhandahåller kreditkortsinformation till oss, (i) auktoriserar du oss att debitera ett sådant kreditkort för tjänsterna som anges i beställningsformuläret för den första prenumerationsperioden och förnyelseprenumerationsvillkoren som anges i avsnitt 5.2, och (ii) ska säkerställa att kreditkortsinformationen som lämnas till oss är aktuell och giltig och uppdatera omgående informationen om kreditkortet går ut. Debiteringar ska göras i förskott, antingen årligen eller i enlighet med någon annan faktureringsfrekvens som anges i beställningsformuläret. Om beställningsformuläret anger att betalning kommer att ske med en annan metod än ett kreditkort, kommer vi att fakturera dig i förväg och i övrigt i enlighet med det relevanta beställningsformuläret. Om inget annat anges i beställningsformuläret, förfaller fakturerade avgifter netto sju (7) dagar från fakturadatum.

4.3. Skatter. Våra avgifter inkluderar alla skatter, avgifter, tullar eller liknande statliga bedömningar av vilken karaktär som helst, inklusive till exempel mervärdes-, försäljnings-, användnings- eller källskatter som kan bedömas av vilken jurisdiktion som helst (sammantaget "Skatter"). Du är ansvarig för att betala alla skatter i samband med dina köp nedan. Om vi ​​har den juridiska skyldigheten att betala eller samla in skatter som du är ansvarig för, kommer vi att fakturera dig och du kommer att betala det beloppet såvida du inte förser oss med ett giltigt skattebefrielseintyg som godkänts av lämplig skattemyndighet. För tydlighetens skull är vi ensamma ansvariga för skatter som kan skattas mot oss baserat på vår nettoinkomst, egendom och anställda.

4.4. Återförsäljarköp. Om du köpte tjänsterna via en återförsäljare kommer alla betalningsrelaterade villkor (inklusive, men inte begränsat till, prissättning, fakturering, fakturering, betalningsmetoder och avgifter för sena betalningar) att anges i ditt avtal direkt med sådan återförsäljare och sådan betalning -relaterade villkor kommer att ersätta alla motstridiga villkor som anges i detta avsnitt 4. Vi kan stänga av eller avsluta din åtkomst till tjänsterna i händelse av utebliven betalning av tillämpliga avgifter till oss av återförsäljaren, eller om du inte har bott i detta avtal. Utan hinder av något annat, kommer avtalet mellan dig och en återförsäljare: (i) inte att modifiera några av villkoren som anges häri, och (ii) är inte bindande för oss.

 1. Term och uppsägning

5.1. Avtalstid. Detta avtal börjar det datum då du först accepterar det och fortsätter tills alla prenumerationsvillkor nedan har löpt ut eller har sagts upp.

5.2. Förnyelse. Prenumerationsperioden ska vara och förnyas enligt vad som anges i det tillämpliga beställningsformuläret. Prenumerationer kommer automatiskt att förnyas för ytterligare perioder motsvarande den utgående prenumerationsperioden, såvida inte endera parten meddelar den andra att de inte förnyas. Prissättningen under en automatisk förnyelseperiod, som beskrivs i beställningsformuläret, kommer att vara densamma som under den omedelbart föregående perioden såvida vi inte har meddelat Dig om en prishöjning, i vilket fall prishöjningen kommer att träda i kraft vid förnyelse och därefter.

5.3. Uppsägning på grund av orsak. En part kan säga upp detta avtal (i) efter att ha lämnat skriftligt meddelande till den andra parten om ett väsentligt åsidosättande av dess skyldigheter enligt detta avtal, (ii) om den andra parten blir föremål för en konkursansökan eller något annat förfarande som rör insolvens. , likvidation, likvidation eller överlåtelse till förmån för borgenärer.

5.4. Uppsägning och återbetalning. Du kan säga upp din prenumeration genom att ge oss ett skriftligt meddelande om en sådan uppsägning. Vi återbetalar inte några förbetalda avgifter som täcker återstoden av prenumerationsperioden för alla beställningsformulär efter ikraftträdandet av uppsägningen. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din prenumeration om våra kostnader för att tillhandahålla tjänsterna vida överstiger dina avgifter för tjänster.

Det görs inga återbetalningar mot några fakturor.

5.5. Tillgång till tjänsterna. Vid upphörande eller uppsägning har du inte längre behörighet att använda tjänsterna, du kommer inte längre att ha tillgång till data och andra dokument som du har lagrat i samband med tjänsterna och data kommer att raderas av Loop Backup.

5.6. Efterlevande bestämmelser. Uppsägning ska inte vara effektiv med avseende på någon bestämmelse i detta Avtal som antingen specifikt betecknas som fortlöpande uppsägning eller rimligen borde fortsätta för att uppnå målen med detta Avtal.

 1. Rättigheter beviljade

6.1. Förbehåll av rättigheter. Med förbehåll för de begränsade rättigheter som uttryckligen beviljas nedan, förbehåller vi oss alla våra rättigheter, titel och intressen i och till tjänsterna, inklusive alla våra immateriella rättigheter. Du förbehåller dig alla dina rättigheter, titel och intresse för ditt innehåll. Vi kommer att använda ditt innehåll enligt avsnitt 6.2 nedan. Inga rättigheter tillerkänns Dig under detta annat än vad som uttryckligen anges här.

6.2. Våra rättigheter att använda ditt innehåll. Du ger oss och våra affiliates rätten att använda ditt innehåll, i enlighet med tillämplig lag, för att: (a) tillhandahålla tjänsterna i enlighet med detta avtal och integritetspolicyn eller som kan krävas enligt lag. Med förbehåll för de rättigheter och licenser som beviljas i detta avtal, förvärvar vi ingen rättighet, titel eller intresse från dig enligt detta avtal i eller till ditt innehåll.

6.3. Licens av dig att använda feedback. Du ger oss och våra affiliates en världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri licens att använda och införliva i tjänsterna alla förslag, förbättringsförfrågningar, rekommendationer, korrigeringar eller annan feedback som tillhandahålls av dig eller användare angående driften av tjänsterna.

 1. Begränsningar av skadestånd och ansvar

7.1. Uteslutning av följdskador och relaterade skador. Under inga omständigheter ska Loop Backup, dess dotterbolag och deras respektive tjänstemän, partners, medlemmar, aktieägare, anställda, dotterbolag och agenter vara ansvariga gentemot någon person för några anspråk, skulder, förluster, kostnader eller skador enligt någon teori, inklusive men inte begränsat till alla direkta, tillfälliga, indirekta, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, kostnader för förseningar, affärsavbrott, kostnader för förlorad data eller förpliktelser som härrör från eller i samband med åtkomst, installation, nedladdning eller användning (eller oförmåga att använda) av tjänsterna. Denna begränsning är avsedd att gälla utan hänsyn till om andra bestämmelser i dessa villkor har brutits eller har visat sig vara ineffektiva.

7.2. Ansvarsbegränsning. Loop Backups kumulativa ansvar gentemot kunden för alla anspråk som härrör från eller hänför sig till detta avtal, inklusive, utan begränsning, eventuella åtgärder som lyder i kontrakt, skadestånd eller strikt ansvar, ska inte överstiga det totala beloppet av alla avgifter som har betalats att loopbackup av kunden för de tjänster som ansvaret avser inom den föregående 12-månadersperioden. Denna ansvarsbegränsning är avsedd att gälla utan hänsyn till om andra bestämmelser i detta avtal har brutits eller har visat sig vara ineffektiva.

 1. Sekretess

8.1. Definition av konfidentiell information. "Konfidentiell information" avser all information som avslöjas av en part ("Avslöjande part") till den andra parten ("mottagande part"), vare sig den är muntlig eller skriftlig, som betecknas som konfidentiell eller som rimligen bör förstås som konfidentiell med tanke på informationens art och omständigheterna för utlämnandet. Vår konfidentiella information inkluderar tjänsterna; och konfidentiell information från varje part inkluderar villkoren i detta avtal och alla beställningsformulär (inklusive prissättning), såväl som affärs- och marknadsföringsplaner, teknik och teknisk information, produktplaner och design samt affärsprocesser som avslöjas av sådan part. Konfidentiell information inkluderar dock inte någon information som (i) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan brott mot någon skyldighet gentemot den avslöjande parten, (ii) var känd för den mottagande parten innan den avslöjades av den avslöjande parten utan att brott mot någon skyldighet till den Avslöjande Parten, (iii) tas emot från en tredje part utan brott mot någon skyldighet till den Avslöjande Parten, eller (iv) har utvecklats oberoende av den Mottagande Parten.

8.2. Skydd av konfidentiell information. Den mottagande parten kommer att använda samma grad av omsorg som den använder för att skydda konfidentialiteten för sin egen konfidentiella information av liknande slag (men inte mindre än rimlig försiktighet) (i) att inte använda någon konfidentiell information från den avslöjande parten för något ändamål utanför omfattningen av detta avtal, och (ii) om inte annat godkänts av den avslöjande parten skriftligen, avslöja konfidentiell information från den avslöjande parten endast till de av dess och dess dotterbolags anställda och entreprenörer som behöver den åtkomsten för ändamål som överensstämmer med detta avtal och som har undertecknat sekretessavtal med den mottagande parten som innehåller skydd som inte är mindre stränga än de häri. Ingen av parterna kommer att avslöja villkoren i detta avtal eller någon beställningsblankett till någon tredje part förutom dess dotterbolag, juridiska rådgivare och revisorer utan den andra partens skriftliga medgivande i förväg, förutsatt att en part som lämnar något sådant avslöjande till sitt dotterbolag, juridisk rådgivare eller Revisorer kommer att förbli ansvariga för att sådana Affiliates, juridiska rådgivare eller revisorer följer detta avsnitt 8.2.

8.3. Tvingad avslöjande. Den mottagande parten får avslöja konfidentiell information från den avslöjande parten i den utsträckning det är tvingat enligt lag eller av en domstol eller liknande rättsligt eller administrativt organ att göra det, förutsatt att den mottagande parten ger den avslöjande parten förhandsmeddelande om det påtvingade avslöjandet (till den omfattning som är lagligt tillåten) och rimlig hjälp, på den Avslöjande Partens bekostnad, om den Avslöjande Parten vill bestrida utlämnandet. Om den mottagande parten enligt lag är tvungen att avslöja den avslöjande partens konfidentiella information som en del av ett civilrättsligt förfarande där den avslöjande parten är part, och den avslöjande parten inte bestrider utlämnandet, kommer den avslöjande parten att ersätta den mottagande parten för dess rimlig kostnad för att sammanställa och tillhandahålla säker åtkomst till den konfidentiella informationen.

 1. Utfästelser, garantier, exklusiva rättsmedel och friskrivningar

9.1. Framställningar. Varje part intygar att den giltigt har ingått detta avtal och har den juridiska befogenheten att göra det.

9.2. Våra garantier. Vi garanterar att tjänsterna kommer att fungera väsentligt i enlighet med specifikationerna som anges i dokumentationen. För eventuella brott mot garantierna är din exklusiva gottgörelse och vår enda skyldighet de som beskrivs i avsnitt 6 (uppsägning).

9.3. Ömsesidiga garantier. Varje part garanterar att den kommer att följa alla lagar och förordningar som är tillämpliga på dess tillhandahållande eller användning av tjänsterna, beroende på vad som är tillämpligt (inklusive tillämplig lag om meddelande om säkerhetsintrång).

9.4. Friskrivningsklausuler. Förutom vad som uttryckligen anges häri ger ingen av parterna några garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, och varje part avsäger sig specifikt alla underförstådda garantier, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång, i den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter.

 1. Ömsesidig skadeersättning

10.1. Ersättning från oss. Vi kommer att försvara dig mot alla anspråk, krav, stämningar eller förfaranden som riktas eller väcks mot dig av en tredje part som hävdar att användningen av tjänsterna i enlighet med detta avtal gör intrång eller förskingrar sådan tredje parts immateriella rättigheter (ett "anspråk mot dig" ”), och kommer att hålla dig skadeslös från alla skadestånd, advokatarvoden och kostnader som slutligen utdömts mot dig som ett resultat av, eller för belopp som betalats av dig enligt en domstolsgodkänd förlikning av, ett krav mot dig, förutsatt att du (a) omedelbart ger Oss skriftligt meddelande om anspråket mot dig, (b) ger oss ensam kontroll över försvaret och regleringen av anspråket mot dig (förutom att vi inte får reglera något anspråk mot dig om det inte ovillkorligen befriar dig från allt ansvar), och (c ) ge oss all rimlig hjälp, på vår bekostnad. Om vi ​​får information om ett anspråk på intrång eller förskingring relaterat till en tjänst, kan vi efter eget gottfinnande och utan kostnad för dig (i) modifiera tjänsten så att den inte längre gör intrång eller förskingring, utan att bryta mot våra garantier enligt avsnitt 9.2 (vår garantier), (ii) skaffa en licens för din fortsatta användning av tjänsten i enlighet med detta avtal, eller (iii) avsluta dina prenumerationer på tjänsten med trettio (30) dagars skriftligt varsel och återbetala alla förbetalda avgifter som täcker återstoden. av löptiden för de avslutade prenumerationerna.

10.2. Ersättning från dig. Du kommer att försvara oss mot alla anspråk, krav, stämningar eller förfaranden som görs eller väcks mot oss av en tredje part som påstår att ditt innehåll, eller din användning av tjänsterna i strid med detta avtal, gör intrång eller förskingrar sådan tredje parts immateriella rättigheter (en "Anspråk mot oss"), och kommer att hålla oss skadeslösa från alla skadestånd, advokatarvoden och kostnader som slutligen utdömts mot oss som ett resultat av, eller för alla belopp som betalats av oss enligt en domstolsgodkänd förlikning av, ett krav mot oss, förutsatt att vi (a) omedelbart ge dig ett skriftligt meddelande om anspråket mot oss, (b) ge dig ensam kontroll över försvaret och regleringen av anspråket mot oss (förutom att du inte får reglera något anspråk mot oss om det inte ovillkorligen befriar oss från allt ansvar ), och (c) ge Dig all rimlig hjälp, på Din bekostnad

10.3. Exklusivt botemedel. Detta avsnitt 10 anger den skadeslösa partens enda ansvar gentemot, och den skadeslösa partens exklusiva gottgörelse mot, den andra parten för alla typer av anspråk som beskrivs i detta avsnitt 10.

 1. Revision, tillämplig lag och jurisdiktion

11.1. Lägger märke till. Meddelande kan skickas till den e-postadress du använde när du prenumererade på tjänsterna eller på något annat rimligt sätt. Du ansvarar för att ge oss din senaste e-postadress. I händelse av att den senaste e-postadressen som du har angett till oss inte är giltig, eller av någon anledning inte kan leverera meddelandet som beskrivs ovan till dig, kommer vårt utskick av e-postmeddelandet som innehåller ett meddelande ändå att utgöra ett effektivt meddelande av de ändringar som beskrivs i meddelandet.

11.2. Revision. Detta avtal är föremål för revidering. Om vi ​​gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig i enlighet med avsnitt 11.1. Eventuella ändringar av detta avtal kommer att träda i kraft först trettio (30) kalenderdagar efter avsändandet av ett meddelande till dig (om tillämpligt) eller din nästa användning av tjänsterna. Fortsatt användning av våra tjänster efter meddelande om sådana ändringar kommer att indikera att du godkänner sådana ändringar och samtycker till att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.

11.3. Gällande lag och jurisdiktion. Varje part samtycker till att detta avtal styrs av och ska tolkas i enlighet med lagarna i Skottland, i alla avseenden, utan hänsyn till val eller lagkonflikter, och att alla tvister som uppstår ur eller relaterade till detta avtal är begränsade till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för de statliga och federala domstolarna i Skottland. Varje part samtycker härmed till och avstår från alla invändningar med avseende på sådan jurisdiktion och plats.

 1. Allmänna bestämmelser

12.1. Exportöverensstämmelse. Tjänsterna, annan teknik som vi tillhandahåller och derivat därav kan vara föremål för exportlagar och förordningar i Skottland och andra jurisdiktioner. Varje parti intygar att det inte är upptaget på någon av de amerikanska myndigheternas lista med nekade partier. Du ska inte tillåta Användare att komma åt eller använda någon Tjänst i ett land som omfattas av USA-embargo (för närvarande Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien) eller i strid med någon amerikansk exportlag eller förordning.

12.2. Hela avtalet och prioritetsordningen. Detta avtal, inklusive alla beställningsformulär, är hela avtalet mellan dig och oss angående din användning av tjänsterna och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, förslag eller framställningar, skriftliga eller muntliga, rörande dess ämne. Inget avstående från någon bestämmelse i detta avtal kommer att vara effektivt om det inte är skriftligt och undertecknat av den part mot vilken avståendet ska göras gällande. Ingen ändring eller ändring av någon bestämmelse i en beställningsblankett kommer att vara effektiv om den inte är skriftlig och undertecknad av den part mot vilken avståendet ska göras gällande. Parterna är överens om att alla villkor eller villkor som anges i din inköpsorder eller i någon annan beställningsdokumentation (exklusive beställningsformulär) är ogiltiga. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan följande dokument, ska prioritetsordningen vara: (1) den tillämpliga beställningsblanketten, (2) detta avtal.

12.3. Uppdrag. Ingen av parterna får överlåta några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta, vare sig enligt lag eller på annat sätt, utan den andra partens skriftliga medgivande i förväg (får inte undanhållas på ett orimligt sätt); förutsatt dock att endera parten kan överlåta detta avtal i sin helhet (inklusive alla beställningsformulär), utan den andra partens samtycke till dess dotterbolag eller i samband med en sammanslagning, förvärv, företagsrekonstruktion eller försäljning av alla eller i stort sett alla dess tillgångar eller aktier. Trots det föregående, om en part förvärvas av, säljer i stort sett alla sina tillgångar till eller genomgår en kontrollförändring till förmån för en direkt konkurrent till den andra parten, kan den andra parten säga upp detta Avtal med skriftligt meddelande.

12.4. Förhållandet mellan parterna. Parterna är oberoende entreprenörer. Detta avtal skapar inte ett partnerskap, franchise, joint venture, agentur, förtroendeman eller anställningsförhållande mellan parterna.

12.5. Tredjepartsförmånstagare. Våra licensgivare ska dra nytta av våra rättigheter och skydd nedan med avseende på tillämpligt innehåll. Det finns inga andra förmånstagare från tredje part enligt detta avtal.

12.6. Förvärv av Non-Loop Backup-produkter och -tjänster. Vi eller tredje part kan göra tillgängliga produkter eller tjänster från tredje part, inklusive till exempel Non-Loop Backup-applikationer och implementering och andra konsulttjänster. Alla förvärv av sådana icke-loopbackup-applikationer, och varje utbyte av data mellan dig och någon icke-loopbackup-leverantör, sker enbart mellan dig och den tillämpliga icke-loopbackup-leverantören. Vi garanterar eller stöder inte Non-Loop Backup-applikationer eller andra icke-Loop Backup-produkter eller tjänster, oavsett om de har utsetts av oss eller inte.

12.7. Avstående. Inget misslyckande eller försening av någon av parterna i att utöva någon rättighet enligt detta avtal kommer att utgöra ett avstående från den rätten.

12.8. Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta avtal av en domstol med behörig jurisdiktion anses strida mot lag, kommer bestämmelsen att anses ogiltig och de återstående bestämmelserna i detta avtal kommer att fortsätta att gälla.

12.9. Force majeure. Förutom för betalningsförpliktelser kommer ingen av parterna att hållas ansvarig för otillräcklig prestation i den utsträckning som orsakats av ett tillstånd (till exempel naturkatastrof, krigshandling eller terrorism, upplopp, arbetsvillkor, statliga åtgärder och Internetstörningar) som låg utanför partens rimliga kontroll

Klar att komma igång?

Med en gratis 14 dagars testversion av Loop Backup

© 2022 CeeJay Software Limited. Alla rättigheter är reserverade
Loop Backup är ett varumärke som tillhör CeeJay Software Limited